Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
JUNI 2017
►  Inhoud


►  Een nieuw BVP besluit!

Op 1 juni 2017 heeft de Regering van het Brussels Gewest een nieuw Besluit betreffende de bedrijfsvervoerplannen goedgekeurd. Op 9 juni werd het in het Staatsblad gepubliceerd. In deze Enews leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Meer info vindt u ook op onze website.

Op juridisch vlak betekent dit dat:

 • Het Brussels Wetboek Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) van 2 mei 2013 de nieuwe wettelijke basis is van de vervoerplannen (boek 2, titel 3);
 • De ordonnantie van 14 mei 2009 en het besluit van 7 april 2011 betreffende de vervoerplannen werden opgeheft.

Raadpleeg de wetteksten: BWLKE en besluit BVP.

►  Het bedrijfsvervoerplan: een diagnose en actieplan met verplichte maatregelen

De BVP verplichting houdt (nog steeds) in dat alle bedrijven die meer dan 100 werknemers op eenzelfde site tewerkstellen in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan moeten opstellen. Om te weten of je betrokken bent, bekijk je deze pagina.

Een bedrijfsvervoerplan omvat een diagnose van de huidige mobiliteitssituatie (op 30 juni 2017) en een actieplan met een aantal verplichte maatregelen. Het moet om uiterlijk op 31 januari 2018 worden ingediend en om de 3 jaar geactualiseerd worden.

De verplichte maatregelen zijn:

 • Aanstellen van een contactpersoon (de mobiliteitscoördinator);
 • Informeren van uw werknemers over de maatregelen van uw bedrijfsvervoerplan;
 • Sensibiliseren van uw werknemers om zich duurzaam te verplaatsen;
 • Het ter beschikking stellen van een multimodaal toegangsplan voor uw werknemers en bezoekers;
 • Aanmoedigen van uw werknemers om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen;
 • Het ter beschikking stellen van een overdekte en beveiligde fietsenstalling met het minimaal opgelegde aantal plaatsen;
 • Bevorderen van de keuze voor minder vervuilende voertuigen (Ecoscore criteria) zowel voor de bedrijfswagens als voor de dienstwagens (bij aankoop en/of leasing);
 • Opstellen en toepassen van een actieplan bij "nood"situaties die een invloed hebben op de mobiliteit van uw werknemers.

De belangrijkste nieuwigheden zijn:

 • De sensibiliseringsacties moeten niet meer voor bezoekers worden georganiseerd, maar enkel voor de werknemers;
 • Bedrijven die verhuizen moeten ten laatste één maand voor de verhuis een multimodaal toegangsplan voor de nieuwe site ter beschikking stellen;
 • In het kader van de maatregel 'openbaar vervoer’ moeten de bedrijven die aan meer dan 10 werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stellen, een mobiliteitspakket aanbieden of de combinatie toelaten van een bedrijfswagen met een deelfiets en het openbaar vervoer;
 • Bedrijven die over meer dan 5 bedrijfs- en/of dienstwagens beschikken, voegen de gemiddelde Ecoscore van de vloot toe in het BVP-formulier en stellen doelstellingen voorop voor de "vergroening" van de vloot dienstwagens;
 • Specifiek voor de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels Gewest worden, in het kader van het voorbeeldgedrag, de huidige quota voor elektrische personenwagens uitgebreid naar MPV's (Multiple Purpose Vehicles);
 • De fietsenstalling moet voldoen aan verhoogde kwaliteitsvoorwaarden. Zo moeten wielklemmen uiterlijk tegen 31/12/2018 worden vervangen door een systeem waaraan het kader van de fiets kan worden bevestigd;
 • Het beschikken over een actieplan bij pollutiepieken wordt verruimd naar andere uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van werknemers (stakingen van het openbaar vervoer, moeilijke weersomstandigheden,…).

Voor bedrijven die naar een andere site verhuizen tussen 30 juni 2017 en 30 juni 2018, zijn de maatregelen i.v.m. het informeren over het BVP, de sensibiliseringsacties, het toegangsplan en de fietsenstalling van toepassing op de nieuwe site.

►  Het BVP formulier

Het bedrijfsvervoerplan dient u ten laatste op 31 januari 2018 in via het elektronische formulier dat vanaf 10 juli 2017 ter beschikking zal zijn op IRISbox.

De inhoud van het formulier kan u alvast raadplegen in de werkversie van het formulier (tekstdocument).

Om toegang te krijgen tot het formulier op IRISbox, identificeert u zich met uw e-ID en pincode. Vervolgens meldt u zich aan als onderneming en opent u het formulier bedrijfsvervoerplan. Als u in IRISbox nog niet gekend bent als medewerker van uw bedrijf, dan moet de persoon die bij CZAM gekend is als hoofdtoegangsbeheerder u in IRISbox de rechten geven als medewerker om het BVP formulier in te kunnen vullen. Weet u niet wie dat is, dan contacteert u CZAM (tel 02/290.28.45).

We raden u aan om uw toegang tot het formulier op IRISbox alvast te testen van zodra het online staat.

►  Harmonisatie met de federale diagnostiek: slechts 1 formulier invullen!

Omdat een deel van de informatie die u voor het BVP moet invullen hetzelfde is als voor de federale diagnostiek woon-werkverkeer, hebben we ervoor gezorgd dat u via het BVP formulier de beide verplichtingen kan beantwoorden.

Indien u het elektronisch BVP formulier heeft verzonden, moet u voor deze sites het formulier van de federale diagnostiek dus niet meer invullen. Opgelet, dit werkt enkel in de richting van het Brussels BVP-formulier naar de federale diagnostiek en niet andersom.

►  Alle details over de verplichting i.v.m. het mobiliteitspakket

De verplichte maatregel i.v.m. het openbaar vervoer bestond al langer: u hebt de keuze uit 6 mogelijkheden om uw werknemers aan te zetten hun om hun woon-werk en dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer uit te voeren. Minimum 2 van de 6 maatregelen moeten uitgevoerd worden.

Nieuw is, dat de bedrijven die aan meer dan tien werknemers (die effectief tewerkgesteld zijn op de BVP-vestiging) een bedrijfswagen aanbieden, zowieso verplicht zijn om, binnen deze 6 maatregelen, te kiezen voor de maatregel ‘De bedrijfswagen kunnen combineren of vervangen door het openbaar vervoer en de fiets’. Dit vraagt om wat meer verduidelijking.

De onderneming heeft twee mogelijkheden:

 • Een "mobiliteitspakket" aanbieden dat minimum een fiets in fietsdeelsysteem (“abonnement” of “abonnement + kosten”) bevat EN: - de abonnementen op het openbaarvervoer (MIVB, NMBS, De Lijn, TEC) - of een fiets (uiterlijk vanaf 2020, moet dit ook een elektrische fiets kunnen zijn);
 • Zolang de onderneming geen mobiliteitspakket heeft ingevoerd, moet de onderneming, indien de werknemer hierom vraagt, de combinatie aanbieden van de bedrijfswagen met een abonnement op een fietsdeelsysteem en een jaarabonnement op het openbaar vervoer in functie van zijn/haar behoeften.

Deze nieuwe maatregel moet uiterlijk tegen 31/12/2018 worden ingevoerd. Meer info

►  Zich informeren

Raadpleeg onze website om alle informatie te vinden over de bedrijfsvervoerplannen en de nieuwe verplichting.

Voor al je vragen, aarzel niet om ons te contacteren pdebvp@leefmilieu.brussels.