E-PRTR

Wat is het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen ?

De verordening betreffende het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gebruikelijk afgekort met de uit het Engels afkomstige term E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) is sinds 2007 geïmplementeerd in de Brusselse wetgeving.

Dit is de toepassing op niveau van de Europese Unie van het Protocol van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende de registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. Dit protocol maakt deel uit van het Verdrag van Aarhus dat handelt over de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Het Europese PRTR is de opvolger van het Europees register inzake de uitstoot van verontreinigende stoffen, waarvoor met betrekking tot 2001 en 2004 gegevens kenbaar gemaakt werden.

Daar België het E-PRTR-protocol heeft geratificeerd zijn de bepalingen ervan toepasbaar en bindend geworden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze website is dus de Brusselse bijdrage tot dit protocol.

Wat staat er in het register?

Het register bevat informatie over de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht, in het water en in de bodem alsook omtrent het overbrengen van verontreinigende stoffen die zich in afvalwater en -stoffen bevinden. Het register beslaat 91 verontreinigende stoffen, met inbegrip van de broeikas- en andere gassen, de zware metalen, de gechloreerde organische stoffen, de andere organische en de anorganische stoffen.

Wat is de doelstelling van het E-PRTR ?

Transparante informatie rond verontreinigende uitstoot.

Door de invoering van dit register op Europese schaal is het mogelijk coherente en geïntegreerde gegevens voor de volledige Europese Unie in te zamelen.

Het bestaan van dit register zorgt voor meer toegankelijke informatie en dus voor een betere participatie van de burger in de besluitvormingsprocessen in verband met het leefmilieu. Zo draagt het bij tot een vermindering tot zelfs de preventie van verontreiniging van het leefmilieu.

Wie moet bijdragen tot het register ?

Een reeks industriële inrichtingen dient Leefmilieu Brussel jaarlijks de informatie te bezorgen met betrekking tot de uitstoot van verontreinigende stoffen en de overbrenging ervan vanuit hun installatie.

Of een bedrijf al dan niet in het register opgenomen staat, hangt af van :

  • zijn industriële activiteitensector en zijn capaciteitsdrempel ;
  • de uitstoot van bepaalde verontreinigende stoffen die voor elk van de milieus (lucht, water, bodem) hoger ligt dan enkele specifieke drempels ;
  • de overbrenging van een hoeveelheid afval die groter is dan de gedefinieerde drempels.

Hoe brengt men de gegevens ter kennis ?

Voor elke vastgelegde inrichting die de voorgeschreven drempels heeft overschreden, wordt er een verscheidenheid aan gegevens geleverd en gepubliceerd :

  • algemeenheden over de inrichting : naam, vestiging en activiteiten ;
  • het gedetailleerde overzicht van de uitstoot en het overbrengen van verontreinigende stoffen en afvalstoffen. Liggen eveneens -al naargelang de inrichting- ter raadpleging voor: de atmosferische uitstoot, de uitstoot en de overbrenging in een waterig milieu en ook nog de hoeveelheid overgebracht afval.

Volgens noodzaak kunnen de gegevens jaarlijks bijgewerkt worden.

Een samenvatting van de in detail beschreven procedure voor de kennisgeving van gegevens in het kader van de E-PRTR-verordening vindt men in het « Document met richtlijnen ter ondersteuning van de totstandbrenging van het Europese PRTR » (.pdf). De ter kennis gebrachte gegevens kunnen indien nodig tweemaal per jaar worden bijgewerkt.

Type van ter kennis gebrachte gegevens

De emissies die het E-PRTR van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking neemt, zijn voornamelijk deze van puntbronnen. Het betreft met andere woorden de normale uitstoot afkomstig van schoorstenen en leidingen, waar dan nog de accidentele uitstoot bijkomt.

Bij de beoordeling van de totaaluitstoot voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient men rekening te houden met de uitstoot uit diffuse bronnen. Dat zijn de vele her en der verspreide bronnen van kleine omvang die mogelijk zorgen voor een uitstoot van verontreinigende stoffen in de bodem, de lucht of het water en die samen toch een grote weerslag op deze elementen kunnen hebben. Het handelt hier bovendien om bronnen waarvoor het materieel gezien moeilijk is om voor elk apart gegevens te verkrijgen.

Voor bijkomende nuttige informatie klikt u op de volgende links:

Wetgeving

Nuttige links

 Leefmilieu Brussel
E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
Contactpersoon: De dienst Info-Leefmilieu : Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75 - Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21
Stuur e-mail naar De dienst Info-Leefmilieu