E-news 10: Certificateurs wooneenheden - december 2014
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

Nieuwigheden op het vlak van de wetgeving !

Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 over wijzigingen aan diverse besluiten betreffende de EPB-certificatie werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het voert wijzigingen in betreffende het EPB-certificaat dat werd opgesteld door een certificateur voor wooneenheden. Deze wijzigingen zullen op 01/01/2015 van kracht worden.

Tegelijkertijd is de inwerkingtreding van de hoofdstukken van het  Brussels Wetboek Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE ) die de hoofdstukken van de EPB-ordonnantie van 2007 vervangen ook grotendeels op 01/01/2015 gepland.

We vermelden hieronder slechts enkele van de belangrijkste wijzigingen, maar deze twee besluiten bevatten nog talrijke andere belangrijke wijzigingen. Wij vragen alle certificateurs dan ook om kennis te nemen van de gecoördineerde versies (hieronder hernomen) van de twee gewijzigde besluiten en de daarmee verwante zaken. De volgende versie van het protocol zal deze wijzigingen integreren.

De belangrijkste wijzigingen zijn :

Nieuw model van EPB-certificaat en ondertekening van het EPB-certificaat

Vanaf 1 januari 2015 zullen de door u opgestelde EPB-certificaten een lichtjes gewijzigde lay-out hebben. Het belangrijkste aandachtspunt voor de certificateur is de noodzaak om de 1ste pagina van het certificaat in de twee talen te handtekenen alvorens het aan de opdrachtgever te overhandigen.
Tegelijkertijd zal het originele EPB-certificaat niet meer verplicht bij de akte moeten worden gevoegd. Een kopie (van het complete en ondertekend document) zal volstaan.

Wijzigingen aan de erkenning van de certificateur en in het bijzonder aan de erkenningsvoorwaarden.

Voor de erkenningen van de certificateurs die vanaf 1 januari 2015 worden aangevraagd, zal het nodig zijn om :

• ofwel over een speciefieke diploma te beschikken zoals bv. een diploma van architect of burgerlijk ingenieur (de lijst van de  toegestane diploma’s is opgenomen in artikel 3 van het erkenningsbesluit) of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachting van een opleiding die betrekking heeft op de energetische aspecten van gebouwen;


• ofwel sinds ten minste 2 jaar erkend zijn voor een van de activiteiten die aan erkenning onderworpen zijn in het kader van de ordonnantie betreffende  het  Brussels Wetboek Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en die hieronder worden vermeld :

de EPB-adviseur, de EPB-verantwoordelijke (WL), de ‘EPB-verslaggever’ (FL);
de certificateurs tertiaire eenheden en openbare gebouwen; de ‘energiedeskundige type A’ (FL), de EPB-certificateur (WL) ; de verwarmingsketeltechnicus, de erkende verwarmingsinstallateur, de EPB-verwarmingsadviseur (WL en FL) ; de EPB-klimaatregelingstechnicus en –controleur ; de PLAGE-revisor; de installateur van hernieuwbare energiebronnen.pnieuw installeren

Deze beperkende voorwaarden gelden dus niet voor de hernieuwing van de erkenning voor de certificateurs die hun erkenningsaanvraag voor 01/01/2015 hebben ingediend, aangezien zij erkend waren voor een periode van meer dan 2 jaar. Voor bijkomende informatie : Infofiche "Erkenning van de certificateur " of de gecoördineerde versie van het besluit.

Wijzigingen aan de erkenning als certificateur en in het bijzonder aan de verplichtingen van de certificateur

De lijst met verplichtingen voor de certificateur wordt nauwkeurig omschreven in artikel 6 van het besluit. Ze werd herzien en aangevuld. De belangrijkste wijziging betreft de verplichting van de certificateur in geval van herroeping van een van zijn certificaten :
« Hij bezorgt het Instituut binnen de 45 dagen de betekening van de herroeping van zijn EPB-certificaat, de kopie ervan en het bewijs van verzending van de brief die de eigenaar van de EPB-eenheid informeert over de herroeping  .» 
Het kan gaan om het doorsturen van een mail of een kopie/scan van de brief die naar de eigenaar werd verstuurd. Voor bijkomende informatie : Infofiche "Erkenning van de certificateur " of de gocoördineerde versie   van het besluit

Wettelijke wijziging betreffende de controlebepalingen van de aanwezigheid van EPB-certificaten  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt sinds 2011 een EPB-certificaat gevraagd bij verhuur of verkoop. Het is de bedoeling de kandidaten te informeren over de energieprestatie van het goed voordat ze hun keuze hebben gemaakt. Er werden en worden nog steeds meerdere controles uitgevoerd op de aanwezigheid van de informatie van het EPB-certificaat  in de advertenties.

In aanvulling op deze controles en in reactie op talrijke gevallen waarbij de certificateurs werd gevraagd dringend een EPB-certificaat op te stellen de dag voor het verlijden van de authentieke akte opdat dit zonder problemen zou verlopen, werd de wetgeving aangepast.

Vanaf 1 januari 2015 moet de notaris altijd controleren of de authentieke akte een EPB-certificaat bevat. Bovendien zal hij controleren, en Leefmilieu Brussel op de hoogte brengen wanneer dit niet het geval is, dat het EPB-certificaat reeds aanwezig was bij de ondertekening van de verkoopscompromis. Er zal een overgangsperiode zijn voor alle compromissen die voor 01/01/2015 werden ondertekend.

De reglementering hieromtrent bevindt zich in de artikelen 6 en 7 van het besluit betreffende het EPB-certificaat, opgesteld door een certificateur voor wooneenheden.

De software CertiBru-res werd aangepast:

Deze aanpassingen zullen in werking treden in een nieuwe versie van de software die vanaf 01/01/2015 beschikbaar zal zijn :

- Verbeteringen van de standaardwaarden voor de recente ramen met driedubbele beglazing.

- Toevoegen van een schuifbalk om af te rekenen met de grafische bug voor kleine schermen.

- Pop-up betreffende het gebruik van gegevens door Leefmilieu Brussel bij het verspreiden van geaggregeerde statistieken.

- Minder gunstige standaardwaarden voor woningen zonder compleet ventilatiesysteem en voor de geďsoleerde deurpanelen .

- Verbetering van bepaalde vertalingen.

- Verandering van numerieke factoren i.v.m. de aanpassingen van de EPB-berekeningsmethode van nieuwe gebouwen.

- Toevoegen van automatische controles van de gegevenscoherentie voor de uitgifte van het certificaat.

Andere wijzigingen zullen in de loop van 2015 nog worden aangebracht.

Wij blijven ter beschikking via certibru-res@environnement.irisnet.be indien u vragen hebt over andere punten.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be