E-news 8: Certificateurs wooneenheden
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

We vieren de derde verjaardag van de inwerkingtreding van de EPB-certificatie voor woningen in het BHG.

Dankzij u kregen meer dan 110.000 woningen de voorbije 3 jaar een certificaat. Dat is een niet te verwaarlozen deel van het gebouwenbestand van 510.000 woningen van het Gewest. 

Wij danken u voor uw betrokkenheid en twijfelen er niet aan dat de EPB-certificaten die u hebt opgesteld in de toekomst kunnen meehelpen om renovatieprojecten in beweging te krijgen en de energieprestatie van de Brusselse gebouwen te verbeteren.

Einde van de eerste opdracht van het Kwaliteitscontroleorganisme (KCO)

Wij willen graag de certificateurs bedanken die zich hebben onderworpen aan een kwaliteitscontrole van hun prestaties. Dankzij hun medewerking konden heel wat lessen worden getrokken uit de organisatie van de kwaliteitscontroles enerzijds en een meer doeltreffende begeleiding van de certificateurs anderzijds.

Terwijl bepaalde controles de resultaten van de gecontroleerde certificaten konden bevestigen, leidden andere controles jammer genoeg tot het opstarten van een schorsingsprocedure van de erkenning van certificateurs die hun verplichtingen niet zijn nagekomen.

Deze verplichtingen bestaan o.a. uit het volgen van een methodologie en een protocol die door het Instituut ter beschikking worden gesteld (opgepast, het geldende protocol heeft voorrang op de notities van de lessen), het aanvaarden van de kwaliteitscontrole, het naleven van bepaalde administratieve verplichtingen (verzekering, KBO-nummer, update van de gegevens, …). De follow-up van deze verplichtingen is noodzakelijk opdat de EPB-certificaten zouden beantwoorden aan de doelstelling van algemeen belang betreffende de bescherming van het leefmilieu, met name :

  • een objectieve vergelijking mogelijk maken van de energiekwaliteit van panden die op de markt zijn ;
  • een evaluatie mogelijk maken van de bewoningskosten voor de geïnteresseerde personen (kopers of huurders) ;
  • aanzetten tot het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen d.m.v. aanbevelingen.

Nieuw KCO

Leefmilieu Brussel heeft een nieuwe algemene offerteaanvraag uitgeschreven voor de aanwijzing van een kwaliteitscontroleorganisme. Dat wordt voor een termijn van 1 jaar de firma SGS Belgium.

Net als bij de eerste opdracht zal de taak van het kwaliteitscontroleorganisme bestaan uit het ondersteunen van Leefmilieu Brussel bij de verificatie van de EPB-certificaten en de prestaties van de certificateurs. Zijn opdracht zal bestaan uit de technische controle van een steekproef van EPB-certificaten, een controle van de administratieve verplichtingen van de certificateur en het achteraf opstellen van een rapport over de veelvoorkomende fouten om de begeleiding van de certificateurs te verbeteren.

Bij deze nieuwe opdracht zal ook een groter aantal controles ter plaatse worden uitgevoerd. De nadruk zal ook worden gelegd op een snellere overdracht van de kwaliteitscontrolerapporten aan de certificateurs.

Wij nodigen de certificateurs die zullen worden gecontroleerd uit om voor het bezoek van het controleorganisme zorgvuldig de bewijsstukken m.b.t. de certificaten waarvoor ze een controleaankondiging hebben gekregen, voor te bereiden.

Verwijderen van verouderde coderingen

Om een functionele en snelle toepassing te behouden, zal Leefmilieu Brussel op donderdag 10 juli e.k. oude coderingen die nog niet voor een EPB-certificaat werden gebruikt, verwijderen. Het gaat om alle coderingen van voor 01/01/2014 waarvoor geen certificaat werd afgegeven.

Opgelet, dit geldt ook voor alle gevallen waarvoor een validering van het Urbisadres door de certificateur wordt verwacht, maar die niet werd toegekend omdat het manueel gecodeerde adres niet voldoet aan de regels in de gebruiksaanwijzing van de software en in de FAQ. Wij vragen u om deze adressen voor 10 juli aan te passen.

De dossiers waarvoor een certificaat werd opgesteld, die nadien werden ontgrendeld en die nog wachten op een aanpassing zullen daarentegen niet worden verwijderd. We herinneren eraan dat in geval van een herroeping van een van zijn EPB-certificaten, de certificateur op zijn kosten een nieuw EPB-certificaat moet afleveren binnen de 30 dagen na de herroeping en dat onder bepaalde voorwaarden. Om dit soort van dossiers terug te vinden, kan u een opzoeking per staat <> van het certificaat  doen.

Verbetering van de berekeningsmethode en van het protocol

De ervaring die werd verworven sinds de inwerkingtreding van de reglementering wordt benut voor projecten van het Instituut voor de verbetering van de berekeningsmethode en het protocol. Deze projecten maken dankbaar gebruik van uw opmerkingen bij de Certibru-Res-helpdesk. Bovendien waakt Leefmilieu Brussel erover om bij dit werk de vragen van de eigenaars op de voet te volgen en de aanpassingen aan de methode voor de nieuwe gebouwen te integreren.

Wij houden u op de hoogte over de evolutie van deze projecten in onze volgende nieuwsbrieven. In afwachting hiervan kan u mogelijke voorstellen tot verbetering blijven doen via onze Helpdesk. 

De laatste toevoegingen in de FAQ

Voor welke transactiehandelingen geldt de verplichting om een EPB-certificaat te laten opstellen?

Hoe verrekent men een warmeluchtgenerator, met andere woorden een vaak individueel gecentraliseerd productietoestel voor warme lucht dat geen water gebruikt als intermediaire vloeistof?

Hoe een "opleveringsattest" van een verwarmingssysteem identificeren?

Een woning is uitgerust met vaste elektrische accumulatieconvectoren (olie- of steatietbad). Zijn deze verwarmingselementen krachtiger dan gewone elektrische radiatoren?

 

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be