De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aug. 2014   
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Nieuwe versie van de EPB-software

Zoals in de andere Gewesten, is er een nieuwe versie van de EPB-software nu beschikbaar. Deze versie 5.5 bevat de formulieren die van toepassing zullen zijn voor de projecten waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1/1/2015 zal worden ingediend. Daarnaast geniet deze versie van een hogere gebruikssnelheid en bevat ze verschillende reglementaire ontwikkelingen voor 2015 die beschreven zijn in de didactische handleiding van de actualiseringen van de versie 5.5 .

Deze nieuwe versie vervangt de versie 5.0. De reeds in de versie 5.0 ingevoerde projecten vereisen een conversie naar de versie 5.5. Deze conversie wordt automatisch voorgesteld bij het openen van een bestand 5.0 in de versie 5.5. Voor sommige gevallen, beschreven in het deel “De omzetting van de EPB-bestanden” van de didactische handleiding van de actualiseringen van de versie 5.5, is een herinvoer van bepaalde zaken nodig.

Samenstelling van de dossiers van de EPB-aangiftes

Teneinde de termijn voor de behandeling van de EPB-aangiftes en het opmaken van de eventuele EPB-certificaten te verkorten, willen  we de aandacht vestigen op de elementen die we verwachten bij het indienen van dossiers :

- In elektronisch formaat (op CD-ROM of via mail naar epbdossierpeb@leefmilieu.irisnet.be):

  • Het rekenbestand (.peb) van de EPB-software
  • De foto van de voorgevel (straatkant of hoofdingang) van de EPB-eenheid (of het gebouw waarin de EPB-eenheid zich bevindt) waarvoor Leefmilieu Brussel-BIM een certificaat aflevert (deze foto wordt gebruikt voor het EPB-certificaat).

- In papieren of elektronisch formaat:

  • Een kopie van het formulier van de EPB-aangifte
  • Een kopie van het indieningsattest van de stedenbouwkundige vergunning
  • De plannen (minimum op formaat A3 indien op papier)

We wensen u er ook op te wijzen dat een EPB-aangifte als onvolledig beschouwd zal worden als ze niet ondertekend is door alle actoren van het dossier (bouwheer (EPB-aangever), architect en EPB-adviseur). Gelieve er tenslotte nog op te letten dat u het volledige adres van de EPB-eenheden vermeldt, d.w.z. met hun busnummer (in voorkomend geval).

Ter herinnering: indien de indieningsdatum van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag na 31/12/2010 ligt en het verwarmingssysteem aan de EPB-verwarmingswetgeving onderworpen is, moet de erkende professioneel een opleveringsattest van het verwarmingssysteem naar het departement EPB-Verwarming en Klimaatregeling versturen. Het ontbreken van dit document kan het opmaken van het EPB-certificaat vertragen aangezien deze informatie erop moet worden vermeld.

Alvast bedankt om aandacht te schenken aan deze punten bij het indienen van uw volgende dossiers.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".