Reglementering EPB-werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

1. Opzetten kwaliteitscontrole

Overeenkomstig artikel 23 van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen zet het Instituut dit jaar een kwaliteitscontrole op voor de EPB-adviseurs. Leefmilieu Brussel belastte de firma Ally & Be Consult met de uitvoering van deze opdracht. Een klein dertigtal EPB-adviseurs zal dit jaar gecontacteerd worden voor een individueel gesprek.

Deze eerste controle zal geen repressief karakter aannemen. Het zal de bedoeling zijn om de moeilijkheden te achterhalen die u kunt tegenkomen bij de toepassing van de reglementering. We wensen er met aandrang op te wijzen dat de resultaten van de gesprekken anoniem zullen blijven.

Over het geheel omvat de controle een open discussie tussen het kwaliteitscontroleorganisme en de EPB-adviseur, een analyse van de werkdocumenten van de EPB-adviseur en eventueel bezoeken ter plaatse.

Leefmilieu Brussel rekent op uw medewerking bij deze kwaliteitscontrole. Aan de hand van de informatie die deze afspraken opleveren, kunnen we verbeteringspistes ontwikkelen om uw werkomstandigheden als EPB-adviseur trachten te verbeteren.

2. De procedures

2.1. De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden

> De toevoeging van de plannen bij  de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden is niet meer nodig:

Sinds het ingaan van de reglementering inzake EPB-Werkzaamheden controleerde Leefmilieu Brussel de onderverdeling van de projecten bij het indienen van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden aan de hand van de bij het formulier gevoegde plannen. We stellen vast dat deze begeleiding niet meer noodzakelijk is. Bijgevolg zijn de plannen met de EPB-eenheden voortaan niet meer vereist bij de indiening van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden. 

Wij verzoeken de EPB-adviseurs evenwel om de lijst met de voornaamste fouten die bij de indeling van de projecten gemaakt worden in te kijken. Deze lijst kan men raadplegen in de FAQ EPB-Werkzaamheden, onder de rubriek "Onderverdeling van het project".

We herinneren u er overigens aan dat de dienst van de Facilitator Duurzame gebouwen ter uwer beschikking staat voor een eventueel advies over uw projectindeling.

> De invoer van gebouwen met meer dan 20 EPB-eenheden:

In afwachting van de toekomstige, krachtigere versie van de EPB-software staat Leefmilieu Brussel de EPB-adviseurs toe om bij de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden slechts een beperkt aantal EPB-eenheden in te voeren. Voor gebouwen met een groot aantal EPB-eenheden mag de invoer beperkt worden tot 20 EPB-eenheden (voor kleinere gebouwen verandert er niets).

Deze geselecteerde eenheden moeten ruim representatief zijn, maar ook een panel van "kritieke" eenheden omvatten. De relevantie van deze selectie valt onder de verantwoordelijkheid van de EPB-adviseur. Op het ogenblik van de EPB-aangifte moeten alle EPB-eenheden in de EPB-software ingevoerd worden.

Als u bij de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden opteert voor een beperkte invoer, dan dient u te letten op bepaalde punten in verband met het K-peil en met de invoer van collectieve systemen. (Zie subrubriek Software > Invoer > Beperkte invoer in de FAQ EPB-Werkzaamheden)

2.2. De inhoud van het tussentijdse rapport

Als de verkoop of de verhuur van een nieuw gebouw plaatsvindt vooraleer het energieprestatiecertificaat (voor de eenheden "Wooneenheid", "Kantoren en diensten" en "Onderwijs") dat Leefmilieu Brussel opstelt, beschikbaar is, wordt -krachtens artikel 18 3 van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie- een door de EPB-adviseur opgemaakt tussentijds rapport als toereikend geacht. Dit tussentijdse rapport zal automatisch door de volgende versie (v3.5) van de software gegenereerd  worden.

De inhoud van dit tussentijdse rapport wordt toegelicht in de infofiche over het tussentijdse rapport.

2.3. Herinnering betreffende de elektronische adressen

Het e-mailadres epbdossierpeb@ibgebim.be is voorbehouden voor de elektronische verzending van EPB-documenten (kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, EPB-aangifte met berekeningsbestand in voorkomend geval, )
en voor vragen betreffende EPB-dossiers.

De adressen epb-supporthelpdesk@ibgebim.be en epb-software@ibgebim.be zijn respectievelijk voorbehouden voor vragen en incidenten specifiek in verband met versie 1.0 en versie 2.0 en volgenden van de EPB-software.

3. Einde van de overgangsperiode voor het in rekening brengen van de bouwknopen

Ter herinnering, de overgangsperiode waarin het niet-naleven van de K-peileis met verrekening van de bouwknopen niet beboet werd voor zover de K-peileis zonder het in rekening brengen van de bouwknopen gerespecteerd werd, liep ten einde op 1/01/2012. Voor projecten waarvoor de stedenbouwkundige vergunning vanaf deze datum aangevraagd wordt, moet de K-peileis met het in rekening brengen van de bouwknopen gerespecteerd worden.

Voor meer info verwijzen we u naar de infofiche "Bouwknopen".

4. Jobaanbieding

Leefmilieu Brussel (BIM) zoekt een medewerker om mee te werken aan de uitvoering van de EPB-wetgeving en aan de follow-up van de toepassing ervan voor bouw- en zware renovatieprojecten. Die dossierbeheerder zal instaan voor de follow-up van de energieprestatiedossiers die door de EPB-adviseurs zijn opgesteld. Voor meer informatie kunt u de advertentie 2012-A9 op onze website raadplegen.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be