De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - jan. 2017      
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Regelgeving EPB-werkzaamheden: wat er in 2017 verandert

Een nieuw besluit tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden, werd op 26 januari 2017 aangenomen. De belangrijkste wijzigingen die het voorwerp zijn van dit besluit zijn :

 • Schrapping van de NEK- en overhittingseisen : Vanaf 1 januari 2017 De eisen op de Netto Energiebehoefte voor Koeling (NEK) en op de overhitting op de nieuwe (NE) en met nieuw gelijkgestelde (NGE) EPB-eenheden met bestemming kantoor of onderwijs die op 1ste  januari 2017 in werking moest treden zijn afgeschaft.
 • Toepassing van een eis betreffende het Primair Energie Verbruik  op elke nieuwe en met nieuw gelijkgestelde Niet-Residentiële eenheid vanaf 1 juli 2017: De berekeningsmethode van de energieprestatie voor Niet-residentieel (EPN) werd aangepast om het primaire energieverbruik van alle niet-residentiële eenheden te kunnen evalueren, ongeacht haar functies (handel, gezondheidszorg, sportinstallatie,…), dat de eenheid uit één of meerdere functies bevat en rekening houdend met de specifieke kenmerken van elk van deze functies. De eis op het Primaire Energie Verbruik (PEV) wordt bepaald naar rato van de vastgelegde eisen voor elke functie. De eis zal dus variabel en specifiek zijn aan elk Niet-residentiële EPB-eenheid. De EPB 2015-eisen voor kantoren en scholen zullen dus vervangen worden door dit nieuwe eisensysteem voor de projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 juli 2017 is ingediend.
 • Nieuwe bouwindeling vanaf 01 juli 2017 : Ten gevolge van de wijzigingen aan de EPN-berekeningsmethode worden de verschillende niet-residentiële bestemmingen afgeschaft en hergroepeert in één enkel Niet-residentiële EPB-eenheid. Bijgevolg, bestaan er nog maar 4 soorten EPB-eenheden :
  - EPB-Wooneenheid
  - Niet-residentiële EPB-eenheid
  - EPB-eenheid Andere
  - EPB-eenheid Gemeenschappelijk Deel
  De Niet-residentiële EPB-eenheden kunnen bestaan uit verschillende «functies» (handel, gezondheidszorg, sportinstallatie,…).
 • Andere wijzigingen vanaf 01 juli 2017:

• Wijzigingen aan de definities van de aard van de werkzaamheden NGE en ZGE.
• Wijzigingen aan de berekeningshypothesen van de X voor de residentiële eis « Netto Energiebehoefte voor Verwarming» (NEV).
• Schrapping van de NEV-eis voor niet-residentiële eenheden.
• Wijzigingen aan de berekeningsmethode van de Energie Prestatie van Wooneenheden (EPW). Download de info-fiche « EPW-berekeningsmethode gewijzigd vanaf 2017  »
• Wijzigingen van gegevens voor de ventilatie-eis.

Voor meer informaties over de evoluties van de regelgeving EPB-werkzaamheden in 2017, download de infofiche «2017 Evoluties van de regelgeving EPB-werkzaamheden ».

Versie 8.0 van de EPB-software:

De versie 8.0 van de EPB-software wordt de nieuwe versie in voege. Deze versie is ook beschikbaar in het Waalse Gewest. Uitzonderlijk mag deze versie niet gebruikt worden in het Vlaams Gewest.

Om de bouwsector te wennen aan de nieuwe bepalingen van de regelgeving EPB-werkzaamheden, die in voege zullen treden in het Brusselse Gewest op alle vergunningsaanvragen ingediend vanaf 01 juli 2017, zijn al deze nieuwe bepalingen in de versie 8.0 van de EPB-software geïntegreerd.

Download de EPB-software 8.0 en ontdek op deze webpagina alle aangebrachte wijzigingen in deze versie.

3de bijscholing voor de EPB-adviseurs:

De reglementaire evoluties die het voorwerp zijn van het nieuwe « Richtlijnenbesluit » van 26 januari 2017 (uitbreiding en wijziging EPN-methode, nieuwe projectindeling,…) zullen het voorwerp maken van een 3de bijscholing voor alle EPB-adviseurs zodat ze hun kennis kunnen bijwerken.

Zoals voor de vorige bijscholing, is deze bijscholing verplicht voor een verlengingsaanvraag van de erkenning (ter herinnering is de erkenning van een EPB-adviseur 5 jaar geldig), maar alle EPB-adviseurs zijn sterk aanbevolen deze bijscholing zo snel mogelijk te volgen om up-to-date te zijn met de EPB-regelgeving van toepassing op projecten met indiening van de vergunningsaanvraag vanaf 01 juli 2017. Opgelet, het volgen van de derde bijscholing stelt u niet vrij van het volgen van de vorige bijscholingen.

De lijst van de erkende instellingen voor deze bijscholing zullen weldra op de website van Leefmilieu Brussel gepubliceerd worden en door een E-news aangekondigd worden. De opleidingen zullen begin juni 2017 starten.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieu.brussels

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".