Reglementering EPB-werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

De Reglementering EPB-werken is nu bijna 3 jaar van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij werken doorlopend aan de verbetering van de uitvoering ervan. De onderstaande informatie toont de laatste bepalingen en begeleidingsmiddelen die werden toegevoegd aan deze reglementering.

1. Reglementaire bepalingen

1.1. Einde van de overgangsperiode voor E-peil E90

Voor elk project waarvan de stedenbouwkundige vergunning vanaf 2 juli 2011 wordt ingediend, zijn de maximale E-peilen die zijn vastgelegd in artikelen 5 en 6 van het Besluit EPB-eisen1 van toepassing, namelijk:

 • E70 voor EPB-eenheden “Wooneenheid”
 • E75 voor EPB-eenheden “Kantoren en diensten” en “Onderwijs”

1.2. Besluit van 5 mei 2011 tot wijziging van de berekeningsmethode en de eisen

Na de goedkeuring van het wijzigingsbesluit van 5 mei 20112 zal het voor elk project waarvan de stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 2 juli 2011 verplicht zijn om:

 • Het in rekening brengen van de bouwknopen (vroeger " eis 'koudebruggen'" genoemd) in de berekening van het E- en het K-peil conform bijlage 3 van het wijzigingsbesluit van 5 mei 2011. Deze nieuwe bepaling laat toe de aandacht van de ontwerper te vestigen op de risico's van lokale overmatige warmteverliezen maar heeft ook als impact de verhoging van het door de software berekende K-peil voor éénzelfde project. Met als mogelijk gevolg dat, als de bouwknopen niet het onderwerp van bijzondere aandacht waren, niet meer aan de K-peil eis voldaan is. Om voldoende tijd te laten voor ontwerpers om zich vertrouwd te maken met de bouwknopen en deze te integreren in hun ontwerpen van gebouwen, passen we een overgangsperiode toe tot 1 januari 2012 (datum van de indiening van de vergunningaanvraag dient als bewijs). Gedurende deze periode zal het niet voldoen aan de K-peil eis met het in rekening brengen van bouwknopen (nieuwe methode) niet worden bestraft met een boete, zolang het project voldoet aan de K-peil eis zonder het in rekening brengen van bouwknopen (oude methode). Daarnaast zal, in voorkomend geval, het EPB-certificaat dit verschil verduidelijken: niet-naleving van de K-peil eis volgens het besluit van 5 mei 2011, naleving van de K-peil eis volgens het besluit van 21 december 2007.

  Download de infofiche Bouwknopen (.pdf)

 • Toepassen van de berekeningsmethoden die zijn bijgewerkt conform bijlagen 1 en 2 van het wijzigingsbesluit van 5 mei 2011 (ter vervanging van bijlagen 2 en 3 van het besluit EPB-eisen). Elk project waarvan de stedenbouwkundige vergunningaanvraag wordt ingediend vóór 2 juli 2011 kan ook gebruik maken van deze nieuwe berekeningsmethode.

  Download de infofiche over de wijzigingen gebracht aan de berekeningsmethode van het E-peil (.pdf)

1.3. EPB-adviseurs: bijscholing

Na de goedkeuring van het wijzigingsbesluit van 5 mei 2011, het besluit "EPB-verwarming"3 en de uitgave van de nieuwe EPB-software V3.0 zal er een bijscholing georganiseerd worden voor EPB-adviseurs. De erkende opleidingcentra voor deze bijscholing zullen op de website van Leefmilieu Brussel gepubliceerd worden vanaf september. Deze bijscholing zal worden gevraagd bij elke aanvraag tot vernieuwing van een erkenning.

2. Begeleidingsmiddelen

2.1. Nieuwe versie van de EPB-software: EPB V3.0

Het gebruik van de software is verplicht voor elk project waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 2 juli 2011. De nieuwe versie van de EPB-software, EPB V3.0, voert de nieuwe berekeningsmethode in (berekeningsmethode van 5 mei 2011) en de nieuwe EPB-eisen. Indien u uw project al hebt ingevoerd in de EPB-software versie V2.5.2, kunt u de wijzigingen van de berekeningsmethode aanbrengen door uw bestand te openen in de nieuwe software volgens de instructies in het document: Didactische handleiding EPB-software: actualisering versie 3.0 voor een nieuw gebouw (.pdf).

Download de EPB-software V3.0.

2.2. Rekenblad “EPW-methode mei 2011: oververhitting en sanitair warm water”

Indien u uw project van wooneenheden al hebt ingevoerd in de EPB-software versie 1.0 kunt u de wijzigingen van de berekeningsmethode integreren die betrekking hebben op de schatting van de oververhitting, de productie van sanitair warm water en de nieuwe conversiefactoren door gebruik te maken van het aanvullende rekenblad “EPW-methode mei 2011: oververhitting en sanitair warm water”.

Download het rekenblad.

2.3. Nieuwe versies van EPB-formulieren

De formulieren werden aangepast om de laatste evoluties te omvatten van de reglementering EPB-werken (rekening houden met bouwknopen en vermelding van de gebruikte berekeningsmethode).

Bijgewerkte formulieren.

2.4. De handige documentatie met betrekking tot de reglementering van EPB-werken

Het vademecum, de info-fiche EPB-eisen en de FAQ werden bijgewerkt.

De vorige mailings over EPB-werken blijven voortaan bewaard op de website van Leefmilieu Brussel. Ter herinnering: de mailing van december 2010 ging over:

 • Update van de eisen voor de Technische installaties in functie van de nieuwe reglementering EPB-verwarming.
 • Website, deel EPB, geherstructureerd op basis van de 3 EPB-delen.
 • Haalbaarheidsstudies (verlengde overgangsperiode voor biomassa en warmtepompen, richtlijnen geïntegreerde haalbaarheidsstudies, update van hulpmiddelen photovoltacalc, quickscan, cogencalc,).

2.5. De EPB-architect en de nieuwe dienst “facilitator duurzame gebouwen”

De EPB-architect zal voortaan bereikbaar zijn via het e-mailadres of het gratis telefoonnummer van de dienst van de Facilitator Duurzame gebouwen.

1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (BS van 05.02.2008).

2
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2011 houdende wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen.

3 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode (BS van 09/07/2010).

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be